Project Sociale Vernieuwing

Iedere wijk- of dorpsraad krijgt van de Gemeente Cuijk jaarlijks een vast bedrag dat kan worden besteed aan eigen projecten in het kader van ‘Sociale Vernieuwing’.

Dat bedrag krijg je als wijk of dorpsraad niet zomaar, het moet voldoen aan de volgende toetsingscriteria (bron:”notitie wijk- en dorpsraden 2005” door de gemeente Cuijk):

 1. Stimuleren verantwoordelijkheid van de burgers
Naast de gemeentelijke bijdrage is een eigen inbreng van de initiatiefnemers van belang:
- inbreng in ideeën, organisatie, zelfwerkzaamheid;
- inspraak en betrokkenheid van degenen op wie het project zich richt bijv. alle wijkbewoners en/of specifieke groepen zoals jongeren, ouderen, allochtonen.
Op deze wijze kan het project meer opleveren dan op grond van de geïnvesteerde kan worden verwacht.

2. Meerwaarde voor de leefomgeving
Het project draagt bij aan het bewustzijn van mensen, dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte, dat deze wordt gezien als een gemeenschappelijk bezit. Het leidt bijvoorbeeld tot het tegengaan van vervuiling of verloedering van de leefomgeving. "Schoon, heel, veilig" daar gaat het om!

3. Bestrijding van vandalisme
Bestrijding van vandalisme gaat nog een stap verder dan enkel het beheer van de leefomgeving. Bij een dergelijk project is het van groot belang om de jeugd erbij te betrekken. Wat je zelf gemaakt hebt, verniel je niet.

4. Vergroten onderling contact bevolkingsgroepen
Vergroting van de maatschappelijke participatie en voorkomen van isolement vormen belangrijke invalshoeken bij de sociale vernieuwing: "Niemand aan de kant". Een project draagt er waar mogelijk toe bij dat verschillende bevolkingsgroepen elkaar kunnen ontmoeten. Een voorbeeld:
- creëren van ontmoetingsplekken, bijvoorbeeld een buurttuin.

5. Randvoorwaarden
Tot slot worden er nog enige algemene voorwaarden gesteld aan een projectvoorstel:
- geen financiering mogelijk uit reguliere budgetten
- geen structurele kosten (exploitatiesubsidies), zoals salaris en huisvesting
- een projectomschrijving die (globale) evaluatie mogelijk maakt
- beperkt in tijd (binnen een jaar te realiseren)

 
Het project voor 2010  is het social sofa project.
Voor meer info hierover of om u hiervoor aan te melden klikt u hier.

Het project voor 2011 is het AED "hart voor de wijk" project.
Voor meer info hierover of om u aan te melden voor een AED cursus klikt u hier.