8 juni 2017 - ONTWIKKELING LEEFBAARHEID POSITIEF

Eind 2016 heeft het onderzoeksbureau BBSO uit Nijmegen - in opdracht van Wijkraad De Valuwe, de gemeente Cuijk en Woningcorporatie Mooiland - een enquête onder alle inwoners van de wijk De Valuwe gehouden. Kernvraag van de enquête was: “Hoe beoordeelt u als inwoner de leefbaarheid in de wijk?” In de vragenlijst kwamen zes onderwerpen aan bod: het imago van de wijk, de veiligheid, de zorg en leefsfeer, de invloed van de wijkbewoners, het ‘zich thuis voelen’ in de wijk, en de toegankelijkheid/bereikbaarheid van de wijk. Geconcludeerd kan worden dat er - door de revitalisering en de inzet vanuit de sociale agenda - op een aantal thema’s vooruitgang is geboekt. De wijk staat er in verschillende opzichten beter voor dan vóór de start van de revitalisering, zo’n tien jaar geleden. De stuurgroep Revitalisering heeft kennisgenomen van de uitkomsten van het onderzoek en de werkgroep Sociaal van de revitalisering opdracht gegeven een plan van aanpak op te stellen om de verbeterpunten uit het onderzoek ook daadwerkelijk te realiseren. Lees hier het volledige onderzoeksrapport, met alle uitkomsten, conclusies en aanbevelingen.

Hoewel dit leefbaarheidsonderzoek qua opzet en aanpak niet op alle vlakken vergelijkbaar is met het onderzoek van tien jaar geleden, kunnen voor de verschillende onderwerpen wel een aantal hoofdconclusies worden getrokken.

Imago
·       Ruim 40% van de wijkbewoners denkt dat buitenstaanders geen positief beeld van de wijk hebben (vergelijkbaar met de uitkomsten van het vorige onderzoek).
·       Zo’n 66% van de wijkbewoners vinden zelf dat het imago van de wijk wel is verbeterd.
 
Veiligheid
·       Het overgrote deel van de wijkbewoners voelt zich over het algemeen veilig in de wijk.
·       Bijna 50% vindt dat de veiligheid in de afgelopen jaren verder is toegenomen.
·       Bijna 35% van de wijkbewoners ziet geen verbetering/verslechtering in mate van veiligheid.
·       Een groot deel van de wijkbewoners vindt dat vooral de verkeersveiligheid en de openbare verlichting op sommige locaties verbeterd kan worden.
·       Bijna 35% geeft aan overlast te ondervinden van rondhangende jongeren.

Zorg en leefsfeer
·       Zo’n 45% van de wijkbewoners is positief is over de hulp die wijkbewoners elkaar bieden.
·       De inzet van de wijkraad - in samenwerking met bewoners – wordt als positief voor de leefsfeer in de wijk beoordeeld.
·       Bijna 40% van de wijkbewoners beoordeelt de verzorging van de straten als minder positief (zwerfvuil is hierbij een belangrijk aandachtspunt).
·       Zo’n 50% ziet op dit thema vooruitgang; ruim 33% ziet hierin geen verandering.
 
Invloed en betrokkenheid bewoners
·       Bijna 50% van de wijkbewoners is neutraal als het gaat om de mate van invloed en betrokkenheid van wijkbewoners bij ontwikkelingen in de wijk. De betrokkenheid lijkt in zijn algemeenheid te zijn afgenomen.
·       Ruim 30% vindt dat men onvoldoende kan meepraten over de inrichting van de straat.
·       Bijna 35% van de wijkbewoners is van mening dat de gemeente meer activiteit en betrokkenheid zou moeten tonen. Zo’n 50% van de wijkbewoners ziet op dit aspect geen verbetering of verslechtering.
·       Het draagvlak onder wijkbewoners om zich actief in te zetten voor de wijk lijkt kwetsbaar; de positie en rol van de wijkraad verdient meer ondersteuning om de doelen van de sociale agenda te kunnen verwezenlijken.
 
Hechting
·       Bijna 70% van de wijkbewoners voelt zich thuis in de wijk (ruim 10% geeft aan zich niet thuis te voelen).
·       In vergelijking met het onderzoek tien jaar geleden is de groep die zich minder thuis voelt niet groter geworden, maar is men vaker ‘neutraal’ over dit onderwerp.
·       Bijna 35% van de wijkbewoners is tevreden over de voorzieningen in en inrichting van de wijk. Zo’n 40% heeft hier een neutraal oordeel over. Bijna 50% vindt dat de wijk op dit thema vooruit is gegaan.
 
Toegankelijkheid en bereikbaarheid
·       Ruim 66% van de wijkbewoners is positief over de ‘toegankelijkheid’ van de wijk (onderlinge contacten).
·       Zo’n 25% vindt dat de verschillende instanties hieraan een goede bijdrage leveren. De inzet van de wijkraad wordt hierbij expliciet positief benoemd.
·       De wijk is volgens het merendeel van de wijkbewoners goed bereikbaar. Knelpunten die worden genoemd zijn onder andere de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, hindernissen en drempels in het wegdek en gevaarlijke routes voor kinderen.
·       Bijna 35% van de wijkbewoners ziet verbetering op dit onderwerp; 50% ziet geen verandering.
 
Waardering leefbaarheid
De wijkbewoners geven de hiervoor genoemde zes leefbaarheidsaspecten (en de leefbaarheid als een overkoepelend thema) geen hoog gemiddeld cijfer, maar wel een voldoende. Ook zien zij op de meeste onderwerpen vooruitgang en beoordelen zij de ontwikkeling van de leefbaarheid in De Valuwe als positief. Ruim 50% vindt dat de leefbaarheid in de afgelopen jaren is verbeterd. Zo’n 28% ziet hierin geen verandering en 14% vindt dat de leefbaarheid is achteruitgegaan.

Waardering fysieke infrastructuur
De Valuwe kent een duidelijk zichtbare verandering in de fysieke infrastructuur (nieuwbouw, renovatie en herinrichting openbare ruimte). Het oordeel van bewoners over deze fysieke verbeteringen wordt gemiddeld met een cijfer 7 beoordeeld.

Waardering sociale agenda
Naast de inzet van de buurtbudgetten en buurtbemiddeling, worden op het sociale vlak vooral het wijkblad, de wijkwinkel en de inzet van de wijkmeester positief gewaardeerd.
 
Advies leefbaarheidsthema’s
De bewoners van De Valuwe - en de betrokken organisaties - zijn (gematigd) positief over een aantal aspecten binnen de leefbaarheid van de wijk. Door het revitaliseringstraject en de inzet vanuit de sociale agenda is op een aantal onderwerpen vooruitgang geboekt. De wijk staat er mede daardoor in meerdere opzichten beter voor dan voor de start van de revitalisering. In de antwoorden die wijkbewoners en organisaties hebben gegeven op onderzoeksvragen speelt volgens het onderzoeksbureau mee dat er op dit moment nog volop wordt gebouwd in de wijk. Naar verwachting zal dit tot circa 2020 voortduren. Een vervolgonderzoek na afronding van de revitalisering is dan ook zinvol, om uitkomsten te kunnen vergelijken.

Vooral op het gebied van het imago van de wijk, de veiligheid en zorg en leefsfeer adviseert het onderzoeksbureau het volgende:

·       Verhoog het veiligheidsgevoel in de wijk door overlast in verschillende vormen te bestrijden.
·       Pak de vervuiling (vooral het zwerfvuil in de openbare ruimte/op straat) aan.
·       Verbeter de objectieve en subjectieve veiligheid in de wijk door aandacht te geven aan de verkeersveiligheid en de - soms ontbrekende - verlichting in de openbare ruimte, en aan de overlast van rondhangende jongeren.
·       Maak op het sociale vlak gebruik van - en ondersteun - de positieve rol van de wijkraad om de (kwetsbare) betrokkenheid in de wijk te versterken.
·       Verbeter de hechting met en de toegankelijkheid van de wijk door het aanbod van voorzieningen te versterken (aandachtspunten: voorzieningen voor jongeren; centrale ontmoeting; behoud wijkgerichte vraagbaak- en inloopfunctie, en; verbetering aanbod openbaar vervoer).
·       Bewaak, versterk en stimuleer - ondanks dat er op de onderdelen leefbaarheid en sociaal vooruitgang is geboekt - de burgerparticipatie.
·       Handhaaf in de periode 2018-2020 de inzet van buurtbudgetten en gebruik deze om ontmoeting en buurtparticipatie te ondersteunen.
·       Laat de werkgroep Sociaal - als samenwerkingsverband tussen wijkraad, gemeente en woningcorporatie - het voortouw nemen om buurtinitiatieven nog tot en met de afronding van de revitalisering (2020) te stimuleren en ondersteunen.
·       Handhaaf het huidige financieel beleid voor de uitvoering van de sociale agenda van de wijk tot en met 2020, aangezien we verwachten dat de wijk - gezien de vooruitgang in afgelopen jaren - zich dan in positieve zin kan meten met andere wijken in de gemeente Cuijk.