15 juli 2016 - STAND VAN ZAKEN VERBOUWING H. JOZEFKERK

STAND VAN ZAKEN VERBOUWING H. JOZEFKERK

Zoals u wellicht weet heeft de gemeente Cuijk de H. Jozefkerk aangekocht om op deze locatie onder andere een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. In deze MFA wordt het nieuwe wijkgebouw gevestigd en komen meerdere ruimten beschikbaar voor verhuur aan andere instellingen en organisaties. Daarnaast heeft woningcorporatie Mooiland plannen om op de locatie van de huidige pastorie en rondom het huidige kerkgebouw een appartementencomplex te bouwen, waar zij mensen passende zorg bieden. Naar verwachting zijn de eerste concrete conceptplannen voor deze en andere ontwikkelingen (kortweg Fase 2c van het project Revitalisering De Valuwe genoemd) na de zomerperiode gereed. Ook de betreffende bestemmingsplanprocedure (inclusief inspraak- en bezwaarmogelijkheden) start later dit jaar.

Informatiebijeenkomst
Om direct omwonenden maar ook andere belangstellende zo volledig en zorgvuldig mogelijk te informeren, willen de gemeente en woningcorporatie Mooiland medio oktober een openbare informatiebijeenkomst organiseren over dit project. Alle direct omwonenden van het plangebied worden hiervoor in september via een brief persoonlijk uitgenodigd. Daarnaast zal deze bijeenkomst via diverse media (Internet, Twitter, gemeenterubriek in het Maasdriehoek, wijkblad Kijk op de Wijk et cetera) worden aangekondigd, zodat iedereen ervan weet. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt u uitvoerig geïnformeerd over onder andere de plannen voor de nieuwe MFA en het appartementencomplex. U kunt dan bijvoorbeeld eerste schetsen van de nieuwe MFA en de appartementen bekijken, inclusief de bestemmingsplankaart. Verder kunnen wij u dan zo concreet mogelijk vertellen hoe de planning van alle werkzaamheden wordt en hoe de inspraakprocedure verloopt. Ook zijn er dan tekeningen beschikbaar van de openbare ruimte rondom de H. Jozefkerk in de nieuwe situatie.
Overigens wordt in deze openbare ruimte (met name het deel achter de kerk, van “de hoek Vierlandendreef/Robijnlaan” tot de hoek “De Valuwe/Robijnlaan”) dit najaar de riolering vervangen. Tijdens het vooronderzoek rond deze werkzaamheden is een kleine bodemverontreiniging ontdekt. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid en dat de vervuilde bodem dit najaar kan worden gesaneerd.

Klankbordgroep
Ook voor deze fase van de revitalisering van de wijk De Valuwe willen we een klankbordgroep van direct omwonenden oprichten. Als lid van de klankbordgroep kunt u bijvoorbeeld vooraf ontwerpen bekijken en daarover advies geven, en meedenken in het proces. De klankbordgroep vergadert hooguit enkele keren per jaar en heeft een adviserende rol. Tips en ideeën vanuit de klankbordgroep worden altijd meegewogen bij het uiteindelijk plan. Wilt u lid worden van de klankbordgroep voor Fase 2c? Aanmelding voor de klankbordgroep is vanaf begin september mogelijk. Ook hiervoor worden alle direct omwonenden van het plangebied in september via een brief persoonlijk uitgenodigd en zullen we daarnaast via diverse media de bijeenkomst aankondigen.
Gemeente Cuijk * Woningcorporatie Mooiland * Wijkraad De Valuwe * Stichting mfa De Valuwe