19 juli 2015 - MFA Onderhandelingsakkoord Gemeente en Kerk

Na meerdere, constructieve gesprekken met het parochiebestuur van de H. Martinus over de aankoop van de Jozefkerk in de wijk De Valuwe te hebben gevoerd, meldt het Cuijkse college van B en W dat er overeenstemming is bereikt over de aankoop van het kerkgebouw, de pastorie en de bijbehorende gronden. De overeenstemming is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van Cuijk en door het bisdom van Den Bosch. Wethouder Gerard Stoffels: “Wat ons betreft ligt er nu een haalbaar plan, waarmee de realisatie van een multifunctionele accommodatie - een MFA - in de wijk De Valuwe een stuk dichterbij is gekomen. Een mooi resultaat, dankzij een constructieve bijdrage van alle betrokken partijen. We gaan ervan uit dat de gemeenteraad in november 2015 een besluit kan nemen”.


Tevreden
Ook het kerkbestuur is tevreden met het resultaat van de gesprekken. Piet van de Koolwijk, vicevoorzitter van het parochiebestuur: “In de huidige, veranderende tijd van kerk en parochie is het geweldig dat het gebouw voor de wijk De Valuwe behouden blijft en een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie voor de wijk gaat vervullen, waar ook de parochie en de geloofsgemeenschap in kunnen participeren. Wij verwachten dat het bisdom in september goedkeuring zal verlenen.”

Multifunctionele accommodatie
De aankoop van de Jozefkerk, de pastorie en bijbehorende gronden - en de hiermee gepaard gaande realisatie van de multifunctionele accommodatie - passen binnen de financiële kaders zoals de gemeenteraad van Cuijk deze eerder heeft vastgesteld. Voor het beheer en groot onderhoud van het gebouw wordt een budget opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Business case
In januari 2015 informeerde het college van B en W de gemeenteraad van Cuijk over de toenmalige stand van zaken rond het project MFA De Valuwe. Kern van de onderhandelingen met het kerkbestuur was duidelijkheid te krijgen over de vraag of de realisatie van een MFA in de Jozefkerk een - vooral financieel - haalbare optie was. Het college van B en W liet een financiële business case opstellen, op basis waarvan eind december 2014 een bod werd gedaan aan het parochiebestuur. Na intensief overleg is er nu overeenstemming bereikt.

Zorgappartementen
Op de locatie - bestaande uit de pastorie en bijbehorende, onbebouwde gronden – ontwikkelt woningcorporatie Mooiland op termijn zorgappartementen. De gemeente Cuijk neemt de realisatie van de MFA, samen met andere (semi)commerciële functies in de Jozefkerk voor haar rekening.

Vervolgstappen
De komende periode worden zowel de aankoop van de gebouwen, als het noodzakelijke budget voor het beheer en groot onderhoud ervan verder uitgewerkt in een raadsvoorstel. Daarnaast worden de partijen die eerder interesse hebben getoond in deelname aan een medisch cluster - te vestigen naast de MFA in de Jozefkerk - opnieuw benaderd om nadere afspraken te maken en waar mogelijk met deze partijen (intentie)overeenkomsten te sluiten. Samen met de beheerstichting van de MFA wordt een Programma van Eisen opgesteld.